NHỚT ĐỘNG CƠ DIESEL

Marina DX - API:CI-4/SL

Marina DX - API:CI-4/SL

Marina DX là dầu động cơ gốc khoáng chuyên dụng cho động cơ diesel, động cơ xăng...

Promos DX - API: CF-4/SG

Promos DX - API: CF-4/SG

Promos DX là dầu động cơ gốc khoáng chuyên dụng cho động cơ diesel, động cơ xăng...

SUPER HDB (API: CD) - Nhớt động cơ Diesel và động cơ xăng.

SUPER HDB (API: CD) - Nhớt động cơ Diesel và động cơ xăng.

Super HDB là dầu động cơ gốc khoáng đơn cấp chuyên dụng cho động cơ diesel, hút...